HoŽrskool in Tzaneen

Die HoŽrskool Ben Vorster - Verjaarsdag
Historiese Oorsig | Historical Synopsis

WAAR ALLES BEGIN HETÖ

Die Tzaneense HoŽrskool (Ben Vorster) is op†30 Januarie 1962†geopen, maar die beplanning en voorbereidings†wat†hierdie dag voorafgegaan het, kan teruggevoer word tot†18 Mei 1951.†

1951 Ė 1958††
Die groei van Tzaneen en sy omgewing het die Departement uiteindelik daarvan oortuig dat Ďn tweede†hoŽrskool Ďn werklike behoefte geword het. Mnr. B.J Vorster het hom ook daarvoor beywer dat Ďn tweede hoŽrskool†opgerig moes word en na byna ses jaar se onderhandelings het die Departement aan die skoolraad kennis gegee†dat Ďn hoŽrskool in Tzaneen opgerig sou word.†Deur die bemiddeling van mnr. Vorster het die Departement ook†besluit dat die†bou van die nuwe skool as Ďn voorkeurdiens beskou sou word.

24 Februarie 1958
Die skoolgrond word aangekoop.

27 Januarie 1960
Argitekte besoek die skoolterrein, kontoere word opgemeet en planne word opgestel vir die†skool en koshuise.

15 Februarie 1960
Die nuwe skoolgrond word in die naam van die Departement geregistreer.

29 Janaurie 1962
Die skoolgebou kon betrek word Ė die meisieskoshuis sou Ďn paar maande later gereed wees†en die seunskoshuis teen die begin van 1963. Die skool staan ook nou bekend as: Die Tzaneense HoŽrskool.

8 Februarie 1962
Die eerste skoolkomitee vergader. Die leuse:†Stryd tot oorwinning†word aanvaar.
Die†stryd†is later na†stry†verander. †

15 Mei 1962
129 dogters betrek die nuwe meisieskoshuis -†Toekie Vorster.

25 Mei 1962
Die saal word in gebruik geneem.

4 Junie 1962
Die sportterreine word ontwikkel.

15 Augustus 1962
Mnr. H.J. Kriek word aangestel as eerste permanente hoof Ė diensaanvaarding 1 Januarie 1963.

28 September 1962
Onthulling van die steen deur Sy Edele mnr. F.H. Odendaal, Administrateur van Transvaal, vind plaas.

14 Januarie 1963
Die†Tzaneense HoŽrskool†verander na†Die HoŽrskool Ben Vorster.

28 Januarie 1963
Vyfster Seunskoshuis open.

____________________________________

WHERE EVERYTHING STARTEDÖ

Tzaneense HoŽrskool (Ben Vorster) opened on†30 January 1962†, but the planning and preparation which led to this day can be carried back to 18 May 1951.†

1951 Ė 1958††
The growth of Tzaneen and vicinity eventually convinced the Departement that a second high school had become a necessity. Mr B J Vorster was a driving force in ensuring that a second high school be built. After approximately six years of negotiation, the Departement conceded and advised the school council that a high school would be built in Tzaneen. Through the mediation of Mr Vorster, the †Departement also decided that the building of the school would enjoy preferential attention.

24 February 1958
The school grounds are purchased.

27 January 1960
Architects visit the school site, offices are measured-up and plans drawn for the school and hostels.

15 February 1960
The new school grounds are registered in the name of the Departement.

29 January 1962
The school building is available for occupation Ė the girlsí hostel would be ready a few months later and the boysí hostel at the beginning of 1963. The school is known as: ďDie Tzaneense HoŽrskoolĒ.

8 February 1962
The first school committee meeting is held. The motto:†Stryd tot oorwinning†is accepted.
The word†stryd later changes to†stry. †

15 May 1962
129 girls move into the new girlsí hostel -†Toekie Vorster.

25 May 1962
The school hall is inaugurated

4 June 1962
The sports grounds are developed.

15 August 1962
Mr H J Kriek is appointed as first permanent principal Ė with effect from 1 January 1963.

28 September 1962
Unveiling of the stone by His Honour Mr †F H Odendaal, Administrator of the Transvaal.

14 January 1963
The name†Tzaneense HoŽrskool†changes to†Die HoŽrskool Ben Vorster.

28 January 1963
Vyfster Boysí Hostel opens.